Home

Hållbar kommun 2021

Här är 2021 års kommunrankning och listan över Sveriges miljöbästa kommuner. För trettonde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet miljörankning av Sveriges kommuner. Här kan du ta reda på hur din kommun ligger till och vad den fått poäng på Kommunernas miljöarbete 2021. Här kan du se svarsfördelningen på de enkäter och nyckeltal som ingår i rankningen. Rankningen baseras på vår egen kommunenkät samt på aktuell data från 10 andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. Även i år ingår också nyckeltal om klimatdata Publicerad: 30 april 2021. Se alla nyheter. På väg mot en hållbar kommun. I allt som Sigtuna kommun gör ska hållbarhetsperspektivet finnas med. Det handlar bland annat om att utveckla återvinningscentraler, att öka tryggheten och att minska utanförskapet Hållbar Kommun 2021 - Från kris till grön omställning. 11 maj - 08:15 - 16:15. Datum. maj 11

Vilka kommuner som vinner sina grupper 2021 offentliggörs den 11 maj på konferensen Hållbar Kommun. Storstäder och storstadsnära kommuner Kommunerna presenteras i bokstavsordning, ej i inbördes ordning Sundbyberg är idag Sveriges mest hållbara kommun, och för att fortsätta vara det ska vårt hållbara sätt att jobba finnas med i allt vi gör framöver. Vi vill att Sundbyberg ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) i ett pressmeddelande till Mitt i Sundbyberg

Nordskiffer på Hållbar Kommun 2021. Fasadrenovering och förtätning - behöver det vara en miljömässig, ekonomisk och akustisk utmaning? Nej, säger vi! Vi är specialiserade på klimatsmarta, underhållsfria och vackra takskifferfasader. De är konkurrenskraftiga i pris och socialt hållbart producerade Tidigare år i topp var 2014 och 2010, samt delad förstaplats 2013. Det vittnar om ett miljöarbete som hållit hög klass över tid. Nu spänner staden åter bågen med ett ambitiöst miljöprogram som sträcker sig till år 2030. Publicerad: 10 maj 2021, 23:12 Nu har Kommunal förhandlat fram att hållbara heltider ska gälla i kommuner och landsting senast 2021. På många arbetsplatser där medlemmarna i Kommunal arbetar är villkor och scheman inte anpassade för att de anställda ska kunna arbeta heltid Sveriges Ekokommuner - världens äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. Vår utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Vi vill vara förebilder och föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt en kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte Målbilden Hållbar tillväxt 2021 beskriver ett framtida önskvärt tillstånd. I målbilden finns prioriterade mål och aktiviteter som syftar till en öka

Hållbar besöksnäring i Väst - ett samverkansprojekt för att stärka branschen i Fyrbodal Uddevalla kommun deltar i projektet Hållbar besöksnäring i Väst. Projektet genomförs i samverkan med tio kommuner i Fyrbodal med målet att hjälpa dig som driver verksamhet inom besöksnäringen utifrån deltagande företags önskemål och behov Syftet är främst att uppnå en attraktiv, trygg och hållbar livsmiljö för boende och besökare i kommunen. Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya parkeringsstrategin. I december 2020 öppnade Lommabanan för persontrafik och tågstationen i Lomma har invigts

STORT GRATTIS till Årets Hållbara Företagare i Lomma kommun! Publicerad 18 maj 2021 Årets vinnare arbetar aktivt för att lära ut, bjuda in och involvera fler i en hållbar livsstil med fokus på att hitta lösningar på framtidens matförsörjning Växjö kommun är en av 10 nominerade kommuner till Årets Hållbara Skolmatskommun 2021 och en av fem nominerade i kategorin Special Foods. Priserna delas ut av White Guide Junior och White Guide Senior som vill lyfta fram allt det goda som görs på förskolor, skolor och seniorboenden runt om i Sverige

Vi kommer att berätta om resultatet av enkäten i olika sammanhang, bland annat på kommun.varnamo.se och i olika forskningssammanhang. I nyheten Så här svarade Värnamoborna om hållbar stadsplanering kan du läsa en del av svaren. Senast uppdaterad: 2021-05-25. Skriv ut Kommunen ska vara pådrivande när det gäller miljö, hållbarhet och hushållning med resurser. Kommunen ska både minska sin egen direkta miljö- och klimatpåverkan och underlätta för invånare och företag att minska sin. Det ska vara lätt att göra rätt. Det här ska uppnås under perioden 2021−2025: Mat- och restavfallet ska minska Den horisontella delen av budgeten uppgår till 3 % av skatteintäkterna år 2020 (69 mkr) för att sjunka med 0,1 % under efterföljande år. Under planperioden ser vi inga förutsättningar för att upprätthålla den årliga 0,9 % nedskärning som majoriteten tidigare sett som nödvändig för ekonomisk hållbarhet Program 3-5 februari 2021. Se Science Weeks programpunkter i efterhand! Under respektive programpunkt hittar du sändningen för det specifika programmet. Ladda ner programmet för 2021 i sin helhet (pdf). Webinars held in English. Moderatorer: Lydia Capolicchio, tillsammans med Andreas Follér, Scania (onsdag), Monica Bellgran, KTH (torsdag) och Isak.

Agenda 2030 - hållbar utveckling tillsammans med näringslivet. SKR bjuder in till en digital heldag med syfte att öka kunskapen kring Agenda 2030 och visa på möjliga vägar för att arbeta tillsammans med näringslivet samt bidra till att lyfta de ekonomiska perspektiven i Agenda 2030-arbetet. Datum: 9 juni 2021. Tid: 9.00 - 16.00 Policy för en hållbar utveckling 2021 i Tierps kommun _____ Antagen av kommunfullmäktige den 14 december § 133/2011 Inledning Meningen med hållbar utveckling 2021 är en övergripande policy och arbetet med - den ska vara en process utan färdiga lösningar som bygger på hållbarhet inom tre områden: ekologisk ekonomisk socia Välkommen till Hållbarhetsveckan 3 - 8 maj! 23 april, 2021. Hållbar konsumtion, klimatförändringar, folkhälsa, stadsutveckling, naturupplevelser och mycket mer! I ett samarbete mellan Lunds universitet och Lunds kommun bjuds du in till en vecka fylld av digitala events, guidade turer, tävlingar och mer därtill på tema hållbar.

Sveriges Miljöbästa kommun 2021 - Aktuell hållbarhet

Deltagarinformation - Hållbar Kommun 202

Kommunfullmäktige, Verksamhetsplan 2021-2023 3(25) 1 Majoritetsföreträdarna har ordet 1.1 Politiks inriktning 2021-Framåt tillsammans En budget för ett hållbart Lindesbergs kommun RIKARE står bokstavligen för sex olika strategiområden. Dessa är Relationer, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region och Effektiv kommun. RIKARE - hållbar tillväxtstrategi till år 2021 ännu bättre kommun att bo, leva och verka i är en god och långsiktigt hållbar ekonomi. Koalit-ionens utgångspunkt är att prioritera välfärdens kärna och att bejaka Huddinges starka tillväxt. Ordning och reda i kommunens ekonomi ger förutsättningar för att utveckla våra gemensamma välfärdsverksamheter Vara kommun är en av de 96 deltagande kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige

Program för bostadsbyggande 2021-2025 5 BOSTADSBYGGANDE I SIGTUNA KOMMUN Kommunens bostadsbyggande ska grundas på en långsiktigt hållbar helhetssyn. Viktiga faktorer är bland annat befolkningsutveckling, näringslivets förändringar tillsammans med god infrastruktur, kollektivtrafik och kopplingen till den kommunalt finansierade välfärden Kommunens hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Här kan du läsa om arbetet för och med strategisk hållbar utveckling. Hållbarhet och hållbar utveckling är inga enkla begrepp. Växjö kommun använder. Hållbar utveckling. Härryda kommun ska bidra till en hållbar utveckling i regionen, genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. Det är en utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i planerings- och utvecklingsarbetet. En hållbar utveckling innebär att vi som lever idag, gör det på ett sätt som. Belysa förutsättningar och föreslå hållbar utveckling Ängelholms kommun har tagit fram ett förslag till Plan för tillväxt kommunen tätorter 2021-2031. Planen omfattar följande orter: Ausås, Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Össjö Södertälje kommun deltar i Glokala Sverige. 2021-01-27: Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med i projektet från 2021.Södertälje är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige

Kommunernas miljöarbete 2021 - Aktuell hållbarhet

 1. Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör i dag ska inte få äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Kristianstads kommun arbetar vi på olika sätt med hållbar samhällsutveckling
 2. En hållbar Vision 2025. Kommunens vision för 2025 är att Varberg ska bli Västkustens kreativa mittpunkt. Visionen är vår gemensamma ledstjärna; en guide som talar om för oss som arbetar i kommunen i vilken riktning vårt arbete ska röra sig. Visionen anger också att förhållningssätten hållbarhet och delaktighet ska genomsyra all vår verksamhet
 3. Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld år 2030. Varje kommun är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030
 4. Halmstads kommun har gemensamt ansvar med övriga kommuner i Sverige att arbeta för att förverkliga Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Det vi gör lokalt i Halmstads kommun bidrar till den utveckling som sker globalt, precis som att världens utveckling påverkar oss i Halmstad
 5. Aktuell Hållbarhet (tidigare MiljöAktuellt) har utsett Sveriges miljöbästa kommun sedan 2009. Malmö har hamnat på första plats totalt fyra gånger: 2010, 2013 och 2014 och 2021. Förra året hamnade Malmö på sjunde plats, efter att ha legat lite sämre på listan under några år

På väg mot en hållbar kommun - Sigtuna kommu

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. För att ge en inriktning och ett tydligt fokus har politikerna i fullmäktige - som är kommunens högsta politiska organ - fastställt en vision, tre strategiska målområden och fem verksamhetsmål som ska uppnås perioden 2021−2025 Alliansskrivning budget 2021 med utblick till 2023 ALLIANSENS SKRIVELSE kungsbacka levererar bra och har god kvalitet i princip inom alla områden. Ett tydligt bevis på det är att kommunen får ett gott betyg i medborgarundersökningar på de områden som mäts. I en tid med stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen lägge

Hållbar Kommun 2021 - Från kris till grön omställning - LFM3

Publicerad 2021-05-20 Hemtjänsten blir mer hållbar. färre blir sjuka och personalomsättningen sjunker tror vi att detta kan vara ett nollsummespel för kommunen. Samtidigt ger det en bättre kontinuitet för vårdtagarna, fortsätter Anna Vänersborgs kommun har sedan 2013 en politiskt antagen vision som lyder: Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens vision. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning Härryda kommun arbetar för en hållbar utveckling och för att nå målen i Agenda 2030. En viktig del i kommunens hållbarhets­arbete är att planera för en hållbar mobilitet, det vill säga skapa förutsättningar för att kunna resa på ett hållbart sätt I skriften Ledarskap för hållbar utveckling presenteras 19 exempel på arbeten med att genomföra Agenda 2030 i kommuner och regioner. Möt representanter från bland annat Växjö-, Nybro-, Luleå-, Skellefteå- och Linköpings kommun, Malmö stad och från fyra regioner - Uppsala, Västernorrland, Sörmland och Östergötland, som berättar om såväl utmaningar som framgångsfaktorer I Uppsala kommuns omvärldsanalys konkretiseras fem globala trender i nio regionala trender. De nio regionala trenderna är identifierade och framlyfta eftersom de bedöms ha stor påverkan på Uppsalas förutsättningar att, i enlighet med Agenda 2030, utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun

De kan vinna miljöbösta kommun - Aktuell Hållbarhe

Instagramma för Hållbara Lund! Under 2021 gör vi en satsning på att låta kontot Hållbara Lund på Instagram bli ett stafettkonto. Vill du visa upp ditt engagemang för hållbar utveckling på kontot - oavsett om det är som privatperson, medarbetare i Lunds kommun, som engagerad i en förening eller som anställd på ett företag - då hoppas vi att du hör av dig Kommuninvest lanserar Lån för Social Hållbarhet. Efter en framgångsrik pilotfas på ca ett halvår lanserar Kommuninvest nu Lån för Social Hållbarhet till alla medlemmar. Den nya låneprodukten är fr o m idag tillgänglig för 292 kommuner och regioner över hela landet. Detta är en innovativ låneprodukt med många möjligheter 17 maj 2021 | Kommun & politik Avtalet sträcker sig över fyra år och innehåller tre nya samarbetsområden, Hållbar stadsutveckling, Hållbar tillväxt och Hållbar välfärd. Linköpings kommun och Linköpings universitet ska samverka i fyra år till 2021-04-15. Nu inför Södertälje kommun hållbara mål för byggande redan på markanvisningsstadiet. De exploatörer som är intresserade av att köpa och bygga på Södertälje kommuns mark måste först förbinda sig att uppfylla hållbarhetskrav i ett redan tidigt skede

Sveriges mest hållbara kommun - nykommun

Uppsala och Agenda 2030 - VLR-rapport 2021. Organisation: Kommunstyrelsen. Publicerad: 10 maj 2021, kl. 15.49. Diarienummer: KSN-2021-00822. Det här är Uppsalas första Voluntary Local Review. Rapporten illustrerar hur Agenda 2030:s mål har integrerats i Uppsalas styrning Måltidspolitiskt program för Strängnäs kommun 2021-2024 . STYRDOKUMENT 2021-02-08 2/14. Måltiden är ett mycket tydligt exempel på hur arbetet med hållbar utveckling är en fråga för hela kommunorganisationen. Därför innebär måltider i Strängnäs kommun vällagad, god och säker mat i tilltalande miljö, varje dag

Hållbar Kommun 2021 - skiffer och akustik - Nordskiffer A

 1. Falköpings kommun delar ut två priser för hållbar utveckling, ett till näringslivet och ett till föreningslivet. Priserna är en heders­utmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling i kommunen. Priserna är på vardera 10.000 kronor
 2. Varje år deltar Ystads kommun i Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. 2021 är inget undantag. Detta år äger Skräpplockardagarna rum den 19/4 - 16/5. Anmäl dig senast 31/5 och var med och håll Ystad rent i vår
 3. Hållbar Upphandling | 26 oktober 2021. En intensiv heldag om möjligheter och utmaningar med att upphandla hållbart. Hållbarhetskonferensen fokuserar på cirkulär ekonomi där de upphandlande organisationerna får visa goda exempel på framgång. Hur når vi framgång inom hållbarhet utan att samtidigt behöva öka våra kostnader

Alvesta kommun brant utför vad gäller hållbarhet och miljö 14 januari, 2021 Kommentera Alvesta kommun har under hösten och vintern gått ut med pressmeddelanden kring hur bra kommunen placerar sig i olika undersökningar vad gäller hur näringsliv och tillväxt, och det är naturligtvis glädjande att det går bra för företagen i kommunen Upplands-Bro kommun deltar med flera aktiviteter den här veckan. Det är ett sätt att visa var vi står. Vi har ett politiskt beslutat mål att vara klimatneutrala till 2030. När vi tar ett steg i rätt riktning bidrar vi till de nationella målen och till de globala målen om hållbarhet i Agenda 2030. Varje steg är viktigt, allt räknas

Miljöbästa kommun 2021 - Malmö tillbaka i topp - Aktuell

 1. Skräpplockardagarna 2021 I Tranemo kommun vill vi värna om vår vackra natur och miljö, ett av många bidrag till detta är att varje vår delta i Håll Sverige Rents kampanj mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp, både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej
 2. 2021-05-04 Kokboken Mat och Klimat släpps i ny utgåva 2021-05-25 Starkt resultat för kommunen 2020 2021-04-29 Plats för hållbar business i Umeå 2021-04-28 Ljus prognos för företag 2021-04-21 Gymnasieelever skapar kampanjer mot våld 2021-04-2
 3. Vaggeryds kommun placerar pensionsmedel hållbart och ansvarfullt i linje med kommunfullmäktiges övergripande mål som också bidrar till målen i Agenda 2030. av kommunens pensionsmedel i och med den reviderade riktlinjen som antagits i kommunfullmäktige 1 mars 2021
 4. I Umeå arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. 2021-05-26 Extra många miljöskjutsar till föreningar i år Instagram Umeå kommun
 5. Markanvisningstävling Rosendal 2021. I Uppsala kommuns centrala delar ligger Rosendal som är en ny innovativ stadsdel med hållbarhet i fokus där all service finns nära. Vi bjuder nu in till en markanvisningstävling för de fyra sista byggklara kvarteren i etapp tre
 6. Snart är det dags att för Hållbar biltvätt att utse miljöinitiativet Årets biltvättarkommun 2021! I augusti kommer organisationen att skickas ut frågor kring hur vi i Sjöbo kommun jobbar med att upplysa dig som invånare om nackdelarna med biltvätt på gatan. Vi hoppas att så många som möjligt svara på frågorna

Hållbara heltider i kommuner och landsting Kommuna

 1. Upphandlingsenheten arbetar för hållbara avtal. Publicerad 2021-03-29. Den 1 februari började ett avtal gälla som gör det möjligt för verksamheterna inom kommunen att köpa in begagnade och renoverade möbler. De som drivit på det här hållbara avtalet är upphandlingsenheten själva och de ser avtalet som ett positivt steg inför.
 2. Satsning på hållbart mode i Alingsås. Flera företag i Alingsås ska sätta sig i skolbänken. På schemat står hållbart mode och cirkulära affärsmodeller, med målet om en lokal modebransch i framkant av utvecklingen. Ambitionen är att på ett inspirerande sätt guida kunder att konsumera mer hållbart
 3. skas budgeten för nämndsverksamheten med 8,8 mnkr jämfört med budget 2020. Budget 2021 Varför måste kommunen ha ett positivt resultat vid årets slut? Enligt kommunallagen ska en kommun upprätta budgeten så att intäkterna överstiger kostna-derna, därtill ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning
 4. När Varbergs kommun uppmärksammar initiativ för jämställdhet och hållbarhet är det bandy, en bostadsrättsförening och ett energibolag som står i fokus. Jämställdhetspriset till Sunvära sportklubb. Motiveringen lyder: I en sport som på riksnivå har 22% kvinnliga föreningsaktiva ligger klubben på 36%

Sveriges Ekokommuner - världens äldsta kommunnätverk för

Hållbarhetsveckan är ett årligt event i Lund där universitetet, Lunds kommun och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet! Det är en vecka med diskussion och aktion, allvarliga frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner. 2021 års Hållbarhetsvecka gick av stapeln den 3-8 maj och bestod av runt femtio. Katrineholms kommun, dess vattenbolag Katrineholm Vatten, driftbolaget Sörmland Vatten och AWS ska i ett samarbetsprojekt arbeta för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Djulö

 1. / SPF Seniorerna tilldelas miljöpriset 2021 SPF Seniorerna tilldelas miljöpriset 2021 Mora Orsa miljönämnd har beslutat att utse SPF seniorerna i Mora till årets miljöpristagare för deras uppmärksammade arbete med att tillverka bihotell och sprida information om våra vilda bins situation
 2. Sommarboken i Skövde kommun. 01 jun 2021; Försiktig återöppning inom kultur och fritid. Ansvaret för vägarna runt och genom Skövde delas mellan Skövde kommun och åren, klara av att hantera trafikökningen till 2025. Ökningen begränsas till 16 procent under perioden genom att hållbara resor främjas, i annat fall hade den.
 3. Tillsammans tar vi ansvar för en hållbar vattenanvändning. Genom att öka medvetenheten säkerställer vi att kommande generationer får tillgång till rent vatten. Mariestads, Törebodas och Gullspång (MTG) kommuner går nu ihop med över 100 andra kommuner runtom i landet för att säkerställa tillgången till rent vatten
 4. Ställ om till en hållbar kommun. Arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle pågår idag i så gott som alla Sveriges kommuner. I kommunen finns en stor potential att påverka den egna verksamheten, 2021-04-12. Dela detta innehåll. IVL Svenska Miljöinstitutet

Hållbar besöksnäring i Väst - Uddevalla kommu

Ronneby kommun är bäst i länet och näst bäst i landet i kategorin mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner som Sveriges miljöbästa kommun 2021. - Det känns mycket bra och placeringen är ett bevis på att kommunens hållbarhetsarbete och strategiska miljöarbete håller en hög klass och bredd, säger Kenneth Michaelsson, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i. Hållbar stad -öppen för världen Innehåll Bilaga 2 innehåller projektpresentationer för samtliga specificerade planbesked och detaljplaner ur program som ingår i Startplan 2021. Projekten i bilagan presenteras inom det delområde av Översiktsplanens Utbyggnadsstrategi som de är lokaliserade. Utbyggnadsstrategins olik

Våra förskolor - Mora kommun

Publicerad den 7 april 2021. Nya riktlinjer ska främja lokalt producerad och hållbar mat i våra verksamheter. Smedjebackens kommun tar nu täten i länet genom att vara en av de första kommunerna som godkänner de nya riktlinjerna Staffanstorps kommun har hela tiden haft ambitionen att besvara enkäten och har därför eftersökt enkäten när denna rimligen borde ha inkommit till kommunen. Detta har gjorts genom olika kontaktförsök med Aktuell Hållbarhet utan framgång då de valt att inte återkomma I ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 203 Inom Västra Götalandsregionens regionala serviceprogram utlyser vi nu medel för hållbar platsutveckling. Här finns chansen för 4-5 platser till en gemensam process för lärande och utveckling från maj 2021 till hösten 2022. I Västra Götalandsregionen utlyser vi nu medel för hållbar platsutveckling med fokus på hållbara.

Ny parkeringsstrategi för en hållbar framtid - Lomma kommu

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som alla medlemsländer i FN har åtagit sig att arbeta med. I kommunens policy för hållbar utveckling ställer sig Alingsås kommun bakom målen i Agenda 2030 och åtar sig därmed att arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart Hållbar utveckling är ett prioriterat område för kommunen som ska genomsyra hela organisationen. För att stärka miljöarbetet infördes 2004 ett miljöledningssystemet (EMAS) och Uddevalla blev då Sveriges första EMAS-registrerade kommun. 2017 gick kommunen över till det internationella miljöledningssystemet ISO 14001

Årets Hållbara Företagare i Lomma kommun 2021 är utsedd

2021-05-26 Stora regnmängder senaste dygnet - håll koll på din fastighet. 2021-04-20 Asfaltering på Björkvägen och Snickarevägen i Hallsberg vecka 19-20. 2021-04-13 Sandupptagning vecka 17. 2021-06-08 Hallsbergs kommun satsar på ungdomsjobb i sommar. 2021-06-06 Nationaldagsfirande 2021 Sveriges miljöbästa kommun 2021. Aktuell Hållbarhet rankar varje år Sveriges miljöbästa kommun. Upplands-Bro lyfter 48 placeringar jämfört med 2020, från plats 152 till 104 som är en klar försämring jämfört med förra mandatperioden då Miljöpartiet ingick i kommunens styre och såg till att miljö- och klimatfrågorna. Mål och budget 2021-2023. Denna budget präglas av stor osäkerhet kring vilka konsekvenser den rådande coronapandemin kommer att få. Alla kommunala verksamheter, liksom näringsliv och föreningsliv, har drabbats hårt när omfattande försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra smittspridning 2021-03-30 13.01. Kommun och politik. Hållbart ledarskap i glesbygd. Under de två senaste åren har Ragunda kommun arbetat med projektet Hållbart arbetsliv i Ragunda för att skapa förutsättningar till ett hållbarare arbetsliv

Kalmar IoT-satsar för att bli en hållbar stad och att öka nöjdheten hos medborgarna, i jorden. Det ökar både vår hållbarhet och medborgarnöjdhet, säger Niklas Hörling, digitaliseringschef i Kalmar kommun. Läs mer - Vi gjorde en mätning i digital mognadsgrad för två år sedan och en ny igen i april 2021 Stadsvandring - hållbar stadsutveckling med serviceförvaltningen i Lunds kommun. 3 maj 2021 11:30 till 13:45 | Hållbarhetsveckan 2021. Följ med på en stadsvandring i liten grupp och besök fem aktuella projekt i staden där kommunens serviceförvaltning arbetar för en hållbar stadsutveckling. Under vandringen blir det fem stopp där. Kommunstyrelsen beslutar att Tibro kommun ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet, Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring, från och med 2021-06-01. Ärendet Turistrådet Västsverige AB har bjudit in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig til 3 Riktlinjer för vatten och avlopp i Tranemo kommun Vision Tranemo kommuns arbete med VA-försörjning strävar efter att nå visionen: En trygg, säker och klimatanpassad vattenförsörjning, dagvatten - och avloppshantering för en hållbar kommun. För att nå visionen kommer kommunen att arbeta utifrån dessa riktlinjer uttryckt i 2

Northvolt Ett | Skellefteå kommunHållbar utveckling i skolan - Älmhults kommunStudent 1-4 juni 2021Nya lyktstolpar i Öjeby Kyrkstad - PiteEnergiBrinkskolan – Forum Bygga Skola

Miljömålsdagarna 2021. Välkommen till årets digitala miljömålsdagar. Miljömålsdagarna är årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Sveriges miljömål, som miljöchefer, miljö- och hållbarhetsansvariga, strateger samt miljösamordnare. Även beslutsfattare inom miljöarbete och högre myndighets- eller företagschefer. hållbar utveckling (SOU 2021:23) Remissinstanser 2030-sekretariatet Affärsverket Svenska kraftnät Akademiska hus Bengtsfors kommun Blekinge Tekniska Högskola Bollebygds kommun Bollnäs kommun Bostadsrätterna Boverket Byggföretagen Byggherrarna Sverige AB Byggvesta Chalmers Tekniska Högskola . 2 (10) Cykelfrämjande Skräpplockardagarna 2021 Varje vår deltar Ragunda kommun i Skräpplockardagarna, Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2020 deltog ca 712 000 hjältar runt om i landet Idag släpptes kommunrankningen Sveriges Miljöbästa kommun. Katrineholm landar på plats 44 av Sveriges 290 kommuner och på plats 10 av 136 i kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner

 • Guldsmed Gävle.
 • Guitar Rig vs Amplitube.
 • Coinsquare XRP.
 • RAM cryptocurrency.
 • Aktuella IPO.
 • Värdera bostad Handelsbanken.
 • Belastingvrij investeren.
 • Ledger Nano S device Manager.
 • USDT to PHP App.
 • MLP Platinum Card.
 • Netflix profit 2019.
 • Låtlista P4 Vaken.
 • Statsrådsarvodesnämnden.
 • Hur skriver man ett testamente.
 • Does Ardent Censer stack.
 • Newton Crypto status.
 • Viacoin twitter.
 • Oefentoets vergelijkingen en parabolen.
 • IQ binary trade service Abuja.
 • 50000 crowns to Indian rupees.
 • Ripple analysis.
 • German stock market amc.
 • Kan inte ta emot e post outlook iphone.
 • Howard University Ranking.
 • MBL 19 protokoll.
 • Tone synonym.
 • Nordic Brands.
 • Flashback Forever dagbädd.
 • 4 promille av 5g.
 • Bitcoin Jobs Schweiz.
 • Small pool.
 • Norska kronan stärks.
 • Ftc complaint assistant.
 • Benefik överlåtelse aktiebolag.
 • Vilken podcast har flest lyssnare.
 • BSV BTC TradingView.
 • Alder Pokémon.
 • Mirror Wallet Crypto.
 • Contact Energy number.
 • ماینر کم مصرف خانگی.
 • Recharge Bitcoin tabac.